O nama

Temporis savjetovanje sa svojim suradnicima niz godina provodi edukacije javnog i privatnog sektora na temu javne nabave u Republici Hrvatskoj i regiji. Edukacije su bazirane na zakonodavnim propisima i iskustvu iz prakse. Interes naših klijenata uvijek je na prvom mjestu, a primjena moralnih i etičkih poslovnih standarda naš imperativ. Svaki član tima služi se engleskim jezikom u govoru i pismu.

Osim stručnosti i međuljudskih vještina, naši suradnici posjeduju i sklonost prema kritičkom prosuđivanju postojeće prakse, objavljuju stručne radove te drže predavanja o aktualnim temama vezanim za praksu.

 

Što smo radili kroz godine

Od edukacije privatnog i javnog sektora na temu javne nabave do objave stručnih članaka i Biltena javne nabave. Tvrtka Temporis iza sebe ima...

>430

Broj edukacija

Dugi niz godina govorimo o aktualnim problemima naručitelja i ponuditelja u sustavu javne nabave te sugeriramo promjene koje vode do njihova razriješenja.

Saznaj više
>14.500

Broj polaznika

Edukacije o raznim temama iz područja javne nabave polazili su predstavnici naručitelja i ponuditelja. Naši polaznici su osobe različitih profila i zaduženja iz RH, EU i Adria regije.

Saznaj više
>520

Broj stručnih članaka

Stručne radove objavljujemo u obliku knjiga, BJN članaka ili uputa. Javna nabava traži sigurna rješenja za probleme i pitanja iz svakodnevnog rada. Tu smo za Vas!

Saznaj više

Temporis tim

Temporis savjetovanje d.o.o. – Glorija Raguž Blažević

Glorija Raguž Blažević, dipl. oec.

Članica uprave stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Ovlaštena je trenerica u području javne nabave za što posjeduje važeći certifikat. Vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH i inozemstvu te autorica niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave. Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Glavna je urednica Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj. Danas je zaposlena kao direktorica u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

Započela je s radom u Uredu za javnu nabavu Vlade RH kao samostalni upravni referent, zatim kao stručna savjetnica te kao voditeljica Odsjeka za razvoj sustava javne nabave u Ministarstvu gospodarstva na poslovima izrade stručnih i normativnih podloga za pridruživanje RH EU u području javne nabave (strategije, pozitivni propisi, planovi, izvješća, programi, projekti – priprema i implementacija itd); članica Radne skupine za Poglavlja pregovora 5. Javne nabave; članica Radne skupine za Poglavlje pregovora 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata; te članica PPN-a na razini EU i pridruženih članica. Bila je direktorica TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. Radila je i kao izvršna direktorica Ureda za javnu nabavu HP-Hrvatske pošte d.d. na poslovima uspostave, razvoja, planiranja, koordinacije i strateškog upravljanja javnom nabavom na razini Društva za područje cijele RH.

Temporis savjetovanje d.o.o. – Zoran Blažević

Zoran Blažević, dipl. iur.

Član uprave stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Ovlašteni je trener u području javne nabave za što posjeduje važeći certifikat. Vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Predavač je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH i inozemstvu te autor niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave. Izvršni urednik je Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj. Zaposlen je na radnom mjestu direktora u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

Radio je kao vježbenik, zatim kao stručni suradnik u Ministarstvu financija u Upravi za javnu nabavu te kao tajnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Nastavio je svoj rad kao izvršni direktor u Uredu za pravne poslove u HP-Hrvatskoj pošti d.d. na poslovima: praćenje usklađenosti rada Društva sa zakonskim propisima; zastupanje Društva pred sudbenim, administrativnim i drugim tijelima RH; davanje pravnih savjeta i mišljenja Upravi Društva, kao i svim organizacijskim jedinicama Društva; davanje pravne ocjene, savjeta i mišljenja pri izradi ugovora; pružanje stručne pomoći pri izradi internih akata Društva; praćenje i upravljanje aktivnostima Društva vezanim uz Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Certificirani je miritelj. Završio je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Temporis savjetovanje d.o.o. – Martina Švegovec

Martina Švegovec, mag. oec.

Savjetnica stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Redovita je predavačica na radionicama i programima usavršavanja iz područja javne nabave, vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Autorica je niza stručnih članaka i koautorica nekoliko knjiga iz područja javne nabave. Danas je zaposlena kao savjetnica u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

Započela je s radom kao referentica te potom kao stručna suradnica u Uredu za javnu nabavu HP-Hrvatske pošte d.d. Nastavila je kao viša stručna suradnica za nabavu u HP-Hrvatska pošta d.d. u Uredu za nabavu (Odjel za investicije), gdje je bila zadužena za: provođenje složenih i tehnički zahtjevnih postupaka javne nabave svih vrijednosti u skladu sa zakonodavnim okvirom javne nabave te u skladu s propisima koji uređuju područje vezano za pojedine predmete nabave; praćenje prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; revidiranje ugovora o javnoj nabavi; sudjelovanje u izradi predložaka dokumenata sukladno pozitivnim propisima iz područja javne nabave; rad u EOJN-u RH; savjetovanje drugih organizacijskih jedinica Društva vezano za područje javne nabave itd. Danas je kao savjetnica u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o. zadužena za: savjetovanje i pružanje stručne podrške javnom i privatnom sektoru vezano za proces javne nabave (planiranje nabave, provođenje postupaka, ugovaranje te izvršenje ugovora); pisanje stručnih članaka, uputa, vodiča i knjiga na temu javne nabave; provođenje obuke javnog i privatnog sektora kroz programe izobrazbe i usavršavanja, seminare, radionice itd.

Temporis savjetovanje d.o.o. – Marijana Raguž Knežević

Marijana Raguž Knežević,

Stručna suradnica stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći Certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (certifikat za provođenje postupaka javne nabave; izdavatelj certifikata Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta). Danas je zaposlena kao stručna suradnica u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

Radila je kao asistentica u Temporis savjetovanju d.o.o. Danas je zaposlena kao stručna suradnica u Temporis savjetovanju d.o.o. gdje je zadužena za administrativne poslove Društva, pripremu materijala za edukacije koje Društvo provodi, pripremu stručnih članaka, uputa, vodiča, materijala i održavanje portala Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj (www.biltenjavnenabave.hr) te internet stranice Društva (www.temporis.hr). Autorica i koautorica je niza članaka iz područja javne nabave i srodnog pravnog okvira; koautorica vodiča Javna nabava – Vodič za ponuditelje (2015); te je između ostalog urednica uputa i vodiča: Upute za ponuditelje – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave RH (2015); Upute za naručitelje – Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (2016); Vodič kroz javnu nabavu inovativnih rješenja (2017); Vodič za ponuditelje, korak po korak (koautorica, 2018).

Temporis savjetovanje d.o.o. – Petar Raguž

Petar Raguž, mag. oec.

Stručni suradnik – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika

Posjeduje važeći Certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave (certifikat za provođenje postupaka javne nabave; izdavatelj certifikata Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja). Vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Danas je zaposlen kao stručni suradnik u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

Sudjeluje u postupcima javne nabave koje Društvo provodi za naručitelje (obveznike primjene ZJN-a) i za neobveznike primjene ZJN-a (financiranje iz EU fondova) – član stručnog povjerenstva za javnu nabavu. Između ostalog, zadužen je za: pripremu stručnih članaka, uputa, vodiča, priručnika i sličnih materijala iz područja javne nabave; analizu prakse relevantnih institucija u području javne nabave kroz aplikaciju Bilten javne nabave u RH; održavanje portala i aplikacije Bilten javne nabave u RH (www.biltenjavnenabave.hr), održavanje internet stranice i aplikacije Jednostavna nabava (www.jednostavna.hr) te internet stranice Društva (www.temporis.hr). Autor i koautor je stručnih članaka objavljenih u Biltenu javne nabave u RH (ISSN 1849-9376, online; ISSN 2459-5829, tisak): Prethodno savjetovanje, Priprema i objava otvorenog postupka, Priprema i dostava ponude, Otvaranje ponuda, Pregled i ocjena ponuda, 2024. Također, autor je stručnih članaka kao npr. Zelena javna nabava (2023), Institut sukoba interesa (2023), Kratki prikaz novina u sustavu javne nabave – uvođenje eura, izmjene ZJN-a (2023).

Predavači

Ana Marija Šutić,

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Sanda Božičević, univ. spec. oec, dipl. ing. prom.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Ovlaštena je trenerica u području javne nabave te se vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Završila je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Posjeduje stručno znanje i praktično iskustvo u razvoju, planiranju, koordinaciji i centraliziranom upravljanju nabavom, u provođenju postupaka javne nabave svih vrijednosti, u pripremi ugovora sukladno provedenim postupcima javne nabave, u davanju mišljenja i pružanju stručne pomoći u svezi s pravilnom primjenom zakonodavnog okvira iz područja javne nabave. Autorica je stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave.

Bogato radno iskustvo započela je u Ministarstvu financija, kao vježbenik, potom viši stručni savjetnik u Samostalnoj službi za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza i to na poslovima pripreme i provođenja postupaka javne nabave. Radila je kao ekspert u Sektoru javne nabave, zatim kao direktorica Službe za upravljanjem postupcima nabave HP-Hrvatske pošte d.d, te kao voditelj poslova nabave u HP-Hrvatskoj pošti d.d. Danas radi u Uredu za internu reviziju HP-Hrvatske pošte d.d. Održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

Miljenko Cvitanović, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Autor je stručnih članaka iz područja javne nabave. Održao je niz predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

Bogato radno iskustvo započeo je kao vježbenik te stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, zatim kao viši stručni savjetnik te voditelj opće i stručne službe u Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, nakon toga kao savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svoju karijeru dalje je razvijao na mjestu voditelja Odjela za opće, pravne i informatičke poslove u Agenciji za mobilnost i programe EU, zatim kao savjetnik, te voditelj Službe za pravne poslove i ljudske potencijale u Hrvatskom saboru. Danas radi kao stručnjak za pravne poslove javne nabave. Bio je član Jedinice za provedbu projekta PHARE 2006 projekt „Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“ te je odlukom Vlade RH imenovan za člana Radne skupine za provedbu Smjernica razvoja sustava koncesija u RH.

Marija Cvrlje, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Ovlaštena je trenerica u području javne nabave te se vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Ima višegodišnje iskustvo vezano za javnu nabavu. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH te autorica niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave.

Završila je Pravni fakultet u Splitu. U Centru za upravu i pravosuđe radila je kao profesor grupe pravnih predmeta te kao samostalni upravni referent u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U sustav javne nabave uključuje se prije više od 15 godina, prvo kao savjetnik u Upravi za sustav javne nabave pri Ministarstvu financija i kao voditelj Odsjeka za nadzor javne nabave. Zatim, od listopada 2003. do kolovoza 2014. godine bila je zamjenica predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave. U navedenom razdoblju sudjelovanja u razvoju ove institucije i kreiranju pravne prakse, bila je član pregovaračke skupine za Poglavlje 5. – Javna nabava i član radne skupine za izradu Zakona o javnoj nabavi (2001, 2007), Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i provedbenih propisa. Danas je zaposlena na radnom mjestu pomoćnice ravnateljice za Sektor administrativne podrške u Središnjem registru osiguranika (REGOS).

Ivančica Franjković, mag. oec.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Završila je specijalistički magisterij „Master in public procurement management for sustainable Development“, Sveučilišta u Torinu i Međunarodne organizacije rada (ITC-ILO) u Torinu. Kao ekspert Europske komisije za javnu nabavu, sudjelovala je u projektu Technical Assistance for Greece (Task Force for Greece) te je u zadnjih 7 godina gostujući predavač na međunarodnim konferencijama o javnoj nabavi u organizaciji EK, OECD-a i Svjetske banke. Autorica je brojnih stručnih radova i članaka vezano uz sustav javne nabave.

Zaposlena je kao načelnica Sektora za nabavu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Prethodno je radila kao stručna savjetnica u Uredu za javnu nabavu Vlade RH, zatim u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za sustav javne nabave kao voditeljica Odsjeka za razvoj i održavanje baze podataka sustava javne nabave te kao načelnica Odjela za elektroničku potporu sustava javne nabave. Od 2010. do srpnja 2017. radila je u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao načelnica sektora te na mjestu zamjenice predstojnika, gdje je uz osnivanje središnje javnenabave uspostavila suradnju sa mrežom središnje nabave EU (CPB network).

Ostap Graljuk, dipl. ing. grafičke tehnologije

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Redovni je predavač na radionicama i programima izobrazbe i usavršavanja iz područja javne nabave, vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Također, posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave za provođenje postupaka javne nabave. Zaposlen je na radnom mjestu voditelja Uredništva multimedijskih izdanja u Narodnim novinama d.d, Zagreb.

Radio je kao grafičar pripreme za tisak u Narodnim novinama d.d, Zagreb. Nastavio je svoj rad u istom društvu na mjestu voditelja Uredništva multimedijskih izdanja, na poslovima: implementacije prvog rješenja EOJN-a RH; potpore provedbe programa drugog rješenja EOJN-a RH (gdje se primjenjuje cjelovita e-nabava i elektronička komunikacija sukladno Zakonu o javnoj nabavi); člana radne skupine za e-nabavu zadužen za provedbu ZJN-a; voditelja korisničke podrške pružajući svakodnevnu podršku krajnjim korisnicima Platforme; nadzora i razvoja platforme EOJN-a RH; izrade priručnika, smjernica i uputa za uporabu javne nabave za krajnje korisnike EOJN-a RH i njegovih funkcionalnosti; te je predavač na brojnim radionicama za praktičnu obuku krajnjih korisnika (naručitelja) i gospodarskih subjekata (ponuditelja) za upotrebu Platforme javne nabave i alata za e-nabavu. Član je Hrvatskog zavoda za norme – javna nabava.

Tihomir Hunjak, prof. dr. sc.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Prof. dr. sc. Tihomir Hunjak, profesor emeritus, ima izbor u interdisciplinarnom području matematike i ekonomije. Prije umirovljenja predavao je kolegije iz područja matematike, Poslovno odlučivanje, Teoriju odlučivanja i druge na preddiplomskim, diplomskim i doktorskim studijima. Uža specijalnost su mu metode za analizu složenih odluka, prvenstveno višekriterijsko odlučivanje.

Autor je posebnih poglavlja o kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude u priručnicima za javnu nabavu (različiti izdavači). Vodio je projekt Sveučilišta u Zagrebu o uspostavljanju središnje javne nabave. Osnivač je tima za edukaciju iz područja javne nabave na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Bio je voditelj (mentor) poslijediplomanata u izradi završnih radova u području javne nabave te mentor na doktorskom studiju u izradi disertacije s temom iz područja javne nabave. S ciljem osobnog usavršavanja u području javne nabave, sudjelovao je na EU konferencijama-radionicama posvećenim  javno-privatnom partnerstvu i javnoj nabavi. Predavač je na seminarima i radionicama iz javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Zvonimir Jukić, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Član je: Foruma Službenih listova EU; projektnog tima za razvoj elektroničke dostave ponuda, evaluacije itd; ekspertne grupe za e-javnu nabavu pri EK; ekspertne grupe za implementaciju novih Direktiva EU na području javne nabave.

Bogato radno iskustvo započeo je kao pripravnik u Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovačkoj komori, zatim kao vježbenik u odvjetničkom uredu, potom samostalni upravni referent te voditelj odsjeka u Ministarstvu gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave). Svoju karijeru dalje je razvijao na mjestu urednika pravne edukacije u Narodnim novinama d.d. Danas je voditelj uredništva knjiga i pravne edukacije u Narodnim novinama d.d. te je zadužen za sljedeće poslove: vođenje uredništva knjiga pravne tematike; vođenje i koordinacija prodaje knjiga, marketinške aktivnosti; vođenje uredništva pravne edukacije, organizacija savjetovanja, seminara, marketinške aktivnosti; koordinacija Uredništva pravne edukacije, Uredništva knjiga te ostalih aktivnosti uredništava; sudjelovanje u izradi i implementaciji EOJN-a RH; te je voditelj je edukacijskog programa javne nabave. Stekao je status certificiranog audita-Sustav kvalitete 9001, završio je Program za menadžera za odnose s javnošću – PR (Experta Veleučilište), položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa.

Maja Leskovar, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Autorica je niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave; održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Radno iskustvo započela je kao poslovna tajnica, a zatim i Koordinator zaštite okoliša i administrator zaštite na radu u PORSCHE INTER AUTO d.o.o, potom kao referentica u Uredu za javnu nabavu u HP-Hrvatskoj pošti d.d. na poslovima pripreme, provođenja i ugovaranja javnih nabava svih vrijednosti, davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći drugim organizacijskim jedinicama Društva vezano za područje javne nabave, postupanje povodom žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, pripreme ugovora itd. Svoju karijeru nastavila je kao specijalist javne nabave te kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o. na sljedećim poslovima: upravljanje radom Službe, organiziranje, koordiniranje, praćenje i nadziranje obavljanja poslova, pripremu internih procedura, izvješća i akata iz djelokruga Službe. Danas je zaposlena kao stručna savjetnica u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Maja Belošić,

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Mihaela Matokanović Džimbeg, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Članica je Radne skupine za Poglavlje pregovora 5. – Javne nabave, te članica radne skupine za pripremu domaćeg zakonodavstva u odnosu na javnu nabavu financiranu iz strukturnih i kohezijskog fonda u vezi s članstvom u EU. Predavačica je na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Autorica je stručnih članaka objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama. Certificirana je predavačica Europskog edukacijskog foruma.

Radila je u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kao pripravnica, zatim kao stručna savjetnica te tajnica Državne komisije. Nastavila je svoj rad kao savjetnica ministrice te pomoćnica ministrice u Upravi za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Sada radi kao pravna savjetnica na poslovima primjene i tumačenja propisa, posebno iz područja obveznog i trgovačkog prava, zakonodavstva javne nabave i financija te imovinsko-pravnih odnosa.

Siniša Radaković, dipl. ing. građevine

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Siniša Radaković ima dugogodišnje iskustvo u području javne nabave i građevine na sljedećim poslovima: nadzorni inženjer nad izvođenjem radova te član (voditelj) projektnog tima za postupke nabave; tehnička i financijska ocjena ponuda za izvršenje usluge nadzora; zamjenik Project managera i glavni nadzorni inženjer na projektima; projektiranje i izgradnja objekata; tehničko savjetovanje, podrška u vođenju projekta te izrada dokumentacije o nabavi; voditelj projekta te koordinator projektiranja i nadzora nad izvođenjem radova; izrada dokumentacije o nabavi za radove i nadzor za projekt izgradnje; izrada dokumentacija o nabavi za projektiranje i građenje; voditelj projekta i ekspert za nabavu financiranu iz EU fondova i zajmova EBRD-a, itd.

Neformalni urednik je prijevoda FIDIC Crvene i Žute knjige, objavljenih u Hrvatskoj 2013. godine; Član je: Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu; Hrvatske udruge za upravljanje projektima; Upravnog odbora Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu; Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje HKIG; Sudac je Višeg stegovnog suda HKIG te je Predsjednik Hrvatske udruge konzultanta (HUK), udruge s najvišim stupnjem članstva u FIDIC-u. Danas je direktor (suvlasnik i konzultant) u tvrtki Exstructa d.o.o.

Anđelko Rukelj, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Jedan je od idejnih začetnika udruge specijalista za javnu nabavu Hrvatske. Aktivno se služi njemačkim, engleskim i slovenskim jezikom. Održao je niz predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

Radio je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na poslovima ostvarivanja prava u I. mirovinskom stupnju, na poslovima rješavanja žalbi u II. stupnju te poslovima gospodarenja i nabave. Svoju karijeru dalje je razvijao u trgovačkom društvu Allianz Zagreb d.d. kao direktor Službe za opće poslove na poslovima: skrb o imovini, gospodarenje nekretninama, zaštita na radu, upravljanje voznim parkom i nabava. Danas radi na mjestu zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, tijela koje je nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj.

Ana Šimić, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave izdan od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. Položila je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Tijekom godina je sudjelovala na Odborima za ruralni razvoj u Briselu (Rural Development Committee) kao sudionik i predstavnik Republike Hrvatske, zatim kao sudionik na Radionici o javnoj nabavi i nepravilnostima u projektima financiranim EU fondovima (TAIEX), te kao sudionik i predstavnik Republike Hrvatske na Radionici o opravdanosti troškova i javnoj nabavi u projektima financiranim EU fondovima (DG AGRI/ENRD, Brisel). Bila je predavačica na seminarima: Javna nabava u EU financiranim projektima (TAIEX), Implementacija IPARD programa s naglaskom na postupke javne nabave, Tehnička pomoć (TAIEX) te na drugim brojnim seminarima i radionicama za korisnike EU fondova za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Radno iskustvo stekla je prvo kao sudački vježbenik na Županijskom sudu u Požegi, nakon čega je radila kao samostalni upravni referent, a potom kao stručni savjetnik u Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Daljnju karijeru nastavila je razvijati u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao voditeljica Službe za javnu nabavu. Danas radi kao pomoćnica ravnateljice Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju gdje je između ostalog zadužena za: rukovođenje radom Sektora pravnih poslova i Sektora za IT i zajedničke poslove, suradnju i koordinaciju rada s tijelima državne uprave, Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske i sudovima, te koordinaciju postupka odobrenja projekata financiranih iz EU fondova, provjeru i verifikaciju provedenih postupaka javne nabave u sklopu provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Valentina Turkalj, dipl. oec.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. U Središnjem državnom uredu voditelj je nekoliko nabavnih kategorija u svim fazama procesa centralne nabave od planiranja, preko provođenja postupka nabave do upravljanja ugovorima. Sudjelovala je u implementaciji elektroničke nabave u EOJN-u RH. Također kao predstavnica Središnjeg državnog ureda sudjelovala je u radu Povjerenstva za izradu Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Autorica je stručnih članaka iz područja javne nabave. Redovita je predavačica na radionicama i programima usavršavanja iz područja javne nabave, vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Prva radna iskustva stekla je radom u srednjim školama kao profesorica ekonomske grupe predmeta (gospodarsko pravo, statistika, politika i gospodarstvo, poduzetništvo, poslovna komunikacija itd). Radila je u trgovačkim društvima kao voditeljica ureda i referentica nabave. U Ministarstvu turizma je radila kao voditeljica odjela za ljudske potencijale, pravne poslove i nabavu, dok je prethodno bila i ovlaštena za obavljanje poslova načelnice odjela za nabavu. Radila je kao savjetnica, a danas je voditeljica Službe za planiranje i upravljanje nabavnim kategorijama u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, središnjem tijelu za provođenje javne nabave za potrebe središnjih tijela državne uprave i Vlade RH.

Zoran Turuk, mag. oec.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Između ostalog završio je: Program izobrazbe za rukovodeće državne službenike (Državna škola za javnu upravu), Tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), Tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), Tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), Tečaj Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU). Predavač je na seminarima i radionicama iz područja javne nabave te autor niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave.

Radio je kao stručni suradnik u Upravi za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te kao pomoćnik predstojnika u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH. Danas radi kao načelnik Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Tomaž Vesel, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Tomaž Vesel ima višegodišnje iskustvo u javnoj nabavi te području revizije. Od međunarodnog iskustva bitno je istaknuti suradnju s tijelima javne vlasti i ostalim institucijama: Republika Hrvatska (Ministarstvo financija i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave) – savjetovanje; Vlada Vojvodine – suradnja na području javne nabave; Vlada Republike Srbije i Republike Crne Gore – savjetovanje; u periodu 2006-2017 suradnja sa OECD-om, savjetovanje u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Albaniji, Kosovu, Srbiji; ILO (International Training Centre Italija) – priprema tečaja. Autor je više knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave i prava, te je predavač na seminarima o javnoj nabavi i EU pravu. Aktivno se služi engleskim, njemačkim te hrvatskim jezikom.

Dosadašnje radno iskustvo je stekao radom u Uredu Vlade Republike Slovenije za informatiku na mjestu savjetnika za javnu nabavu (priprema dokumentacija za nadmetanje). Karijeru je nastavio kao sudac u Sudu revizora (odlučivanje u postupcima revizije), potom kao zamjenik predsjednika Državne revizijske komisije (www.dkom.si). Daljnji rad nastavlja kao zamjenik predsjednika Suda revizora. Od 2013. do danas zaposlen je kao predsjednik Suda revizora Republike Slovenije.

Marijana Zvonar, dipl. ing. građ.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Sudjelovala je u pripremi i provedbi raznih postupaka nabave velike vrijednosti u sektoru graditeljstva. Također, sudjelovala je kao predavač: na stručnim skupovima Hrvatske komore inženjera građevinarstva („Dani ovlaštenih inženjera“ koji se svake godine održavaju u Opatiji), na redovnim seminarima za pripremu certifikacije voditelja projekata (IPMA LEVEL A, B, C, D - International Project Management Association), koje kontinuirano od 2016. g. organizira Hrvatska udruga za upravljanje projektima (Tema predavanja: Primjena modela ugovora FIDIC), te kao predavač u okviru izobrazbe djelatnika Hrvatskih voda i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) – primarno vezano uz specifičnosti FIDIC uvjeta ugovora.

Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Zagrebu te je član Hrvatske komore inženjera građevinarstva s ukupnim stručnim iskustvom od 18 godina i iskustvom na projektima koji se provode prema uvjetima ugovora o građenju koje izdaje FIDIC. Trenutno je zaposlena kao konzultant u tvrtki Exstructa d.o.o. i bavi se konzultantskim uslugama u graditeljstvu – pripremom i vođenjem projekata, stručnim nadzorom, izradom analiza i studija, vođenjem i provedbom postupaka nabave, procjenom troškova izgradnje/sanacije/rekonstrukcije, monitoringom te drugim uslugama koje čine ili su srodne vođenju projekata, parcijalno ili integralno.

Željko Miličić, bacc. oec.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Svoje obrazovanje stekao je na Visokom učilištu Algebra te na Veleučilištu Baltazar na kojem završava za Prvostupnika poslovne ekonomije i financija. Autor je stručnih članaka iz područja javne nabave.

Svoje radno iskustvo stekao je u Narodnim novinama d.d. gdje je, u početku, kao operater unosa, obrade podataka i grafičke pripreme bio podrška korisnicima EOJN-a RH te zadužen za unos, obradu i pripremu teksta i oglasa za tiskano izdanje Narodnih novina. Zatim je bio voditelj Službe za korisnike EOJN-a RH te član tima razvoja Elektroničkog oglasnika. Danas, kao stručni suradnik za elektroničko poslovanje radi i administrira u Elektroničkom oglasniku, rješava eskalacije u Službi za korisnike EOJN-a RH, izmjenjuje sadržaj na web stranici Narodnih novina d.d. te je predavač za djelatnike Službe za korisnike, naručitelje i gospodarske subjekte (ponuditelje) u području javne nabave.

Ivan Žilić, dipl.oec.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Radno iskustvo započeo je u Energoinvestu kao voditelj odjela realizacije, a zatim kao pomoćnik direktora inženjeringa za ekonomske poslove. Daljnji rad nastavlja u Končar Elektroindustrija na mjestu voditelja komercijalno financijskih poslova. Bogato iskustvo stječe kao načelnik odjela za javnu nabavu u Ministarstvu financija, zatim u Vladi RH, Uredu za javnu nabavu kao načelnik Odjela za unaprjeđenje i razvoj sustava javne nabave. Bio je voditelj radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te Nacrta prijedloga Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Bio je član Radne skupine o pristupanju RH EU za Poglavlje pregovora 5. Javna nabava. U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za sustav javne nabave bio je načelnik Odjela za razvoj i edukaciju u sustavu javne nabave (izrada prijedloga zakona i podzakonskih akata u području javne nabave, razvoj sustava i provedba programa izobrazbe sudionika sustava javne nabave, izrada metodologije za izradu obrazovnih programa, izrada stručnih i normativnih podloga u području javne nabave za pridruživanje RH EU). Odlukom Hrvatskog Sabora imenovan je za člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (rješavanje žalbi u postupcima javne nabave i dodjele koncesija). Danas je zaposlen kao voditelj samostalne Službe za javnu nabavu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Lidija Žunić, dipl. iur.

– stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika

Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Autorica je niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave; održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave – vodi se u Registru trenera i stručnih osoba pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Radila je kao voditeljica maloprodaje trgovačkog obrta Dondino, zatim kao pripravnica u Pan-papirna industrija d.o.o. (Pravna služba), potom kao referentica u Uredu za javnu nabavu u HP-Hrvatskoj pošti d.d. na poslovima: pripreme, provođenja i ugovaranja javnih nabava svih vrijednosti; davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći drugim organizacijskim jedinicama Društva vezano za područje javne nabave; postupanje povodom žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave; pripremi ugovora itd. Danas je zaposlena kao viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu te je zadužena za: praćenje i proučavanje propisa iz djelokruga rada Ureda; davanje stručnih mišljenja i savjeta u vezi s primjenom propisa; izradu općih i drugih akata; rješavanje najsloženijih upravnih i drugih predmeta iz nadležnosti Ureda; te sudjelovanje u izradi strategija, programa, planova, analiza i izvješća.