Novosti

NOVINE U SUSTAVU KOJE DONOSI IZMJENA ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

Objavljen je stručni članak o izmjenama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, objavljen je u Narodnim novinama, br. 114/22 od 3. listopada 2022. te je stupio na snagu osmoga dana od dana objave. Budući da je nakon šest godina primjene izmijenjen ZJN 2016, potrebno je upoznati se sa svim izmjenama koje su trenutno važeće u RH.

Jedna od najvažnijih izmjena odnosi se na način izjavljivanja žalbe Državnoj komisiji. Žalba se sada izjavljuje elektroničkim sredstvima komunikacije, putem EOJN RH. U tom smislu važno je napomenuti kako će svaka žalba koja ne bude dostavljena Državnoj komisiji elektroničkim sredstvima komunikacije putem sustava e-Žalba biti odbačena. (…)

Članak je dostupan u punom obliku bez naknade te ga možete preuzeti klikom na link OVDJE.