O nama

Zajedno sa suradnicima niz godina radimo edukaciju javnog i privatnog sektora na temu javne nabave, koncesija i EU fondova u Republici Hrvatskoj i Adria regiji. Dugogodišnju uspješnu zajedničku suradnju odlučili smo dalje unaprijediti pripremajući za potrebe klijenata/Vas, edukacije bazirane na iskustvu iz prakse. U radu smo uvijek stavljali interes klijenta na prvo mjesto, nastojeći održati primjenu visokih moralnih i etičkih poslovnih standarda.

Osim izvrsnih međuljudskih vještina, naši suradnici posjeduju i sklonost prema kritičkom prosuđivanju postojeće prakse, objavljuju stručne radove, drže predavanja o raznim temama. Svaki član našeg tima služi se engleskim jezikom u govoru i pisanju.

ZORAN BLAŽEVIĆ, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Ovlašteni je trener u području javne nabave, vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radio je kao vježbenik, zatim kao stručni suradnik u Ministarstvu financija u Upravi za javnu nabavu te kao tajnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Nastavio je svoj rad kao izvršni direktor u Uredu za pravne poslove u HP-Hrvatskoj pošti d.d. na poslovima: praćenje usklađenosti rada Društva sa zakonskim propisima; zastupanje Društva pred sudbenim, administrativnim i drugim tijelima RH; davanje pravnih savjeta i mišljenja Upravi Društva, kao i svim organizacijskim jedinicama Društva; davanje pravne ocjene, savjeta i mišljenja pri izradi ugovora; pružanje stručne pomoći pri izradi internih akata Društva; praćenje i upravljanje aktivnostima Društva vezanim uz Zakon o sprečavanju pranja novca i financiranju terorizma. Položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Certificirani je miritelj. Završio je poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predavač je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH i inozemstvu te autor niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave. Izvršni urednik je Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj. Zaposlen je na radnom mjesto direktora u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

GLORIJA RAGUŽ, dipl. oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Započela je s radom u Uredu za javnu nabavu Vlade RH kao samostalni upravni referent, zatim kao stručna savjetnica te kao voditeljica Odsjeka za razvoj sustava javne nabave u Ministarstvu gospodarstva na poslovima izrade stručnih i normativnih podloga za pridruživanje RH EU u području javne nabave (strategije, pozitivni propisi, planovi, izvješća, programi, projekti – priprema i implementacija i sl), članica Radne skupine za Poglavlja pregovora 5. Javne nabave, 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata te članica PPN-a na razini EU i pridruženih članica. Radila je i kao izvršna direktorica Ureda za javnu nabavu HP-Hrvatske pošte d.d. na poslovima uspostave, razvoja, planiranja, koordinacije i strateškog upravljanje javnom nabavom na razini Društva za područje cijele RH. Predavačica na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH i inozemstvu te je autorica niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave. Radila je i kao direktorica TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje. Glavna urednica je Biltena javne nabave u Republici Hrvatskoj. Danas je zaposlena kao direktorica u trgovačkom društvu Temporis savjetovanje d.o.o, Zagreb.

SANDA BOŽIČEVIĆ, univ. spec. oec, dipl. ing. prom. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Bogato radno iskustvo započela je u Ministarstvu financija, kao vježbenik, potom viši stručni savjetnik u Samostalnoj službi za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza i to na poslovima pripreme i provođenja postupaka javne nabave. Radila je kao ekspert u Sektoru javne nabave, zatim kao direktorica Službe za upravljanjem postupcima nabave HP-Hrvatske pošte d.d, te kao voditelj poslova nabave u HP-Hrvatskoj pošti d.d. Posjeduje stručno znanje i praktično iskustvo u razvoju, planiranju, koordinaciji i centraliziranom upravljanju nabavom, u provođenju postupaka javne nabave svih vrijednosti, u pripremi ugovora sukladno provedenim postupcima javne nabave, u davanju mišljenja i pružanju stručne pomoći u svezi s pravilnom primjenom zakonodavnog okvira iz područja javne nabave. Autorica je stručnih članaka iz područja javne nabave. Održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

MILJENKO CVITANOVIĆ, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Bogato radno iskustvo započeo je kao vježbenik te stručni savjetnik u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, zatim kao viši stručni savjetnik te voditelj opće i stručne službe u Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga, nakon toga kao savjetnik u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Svoju karijeru dalje je razvijao na mjestu voditelja Odjela za opće, pravne i informatičke poslove u Agenciji za mobilnost i programe EU, zatim kao savjetnik, te voditelj Službe za pravne poslove i ljudske potencijale u Hrvatskom saboru. Danas radi kao stručnjak za pravne poslove javne nabave. Bio je član Jedinice za provedbu projekta PHARE 2006 projekt „Daljnje jačanje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave“ te je odlukom Vlade RH imenovan za člana Radne skupine za provedbu Smjernica razvoja sustava koncesija u RH. Položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Autor je stručnih članaka iz područja javne nabave. Održao je niz predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

MARIJA CVRLJE, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Ima višegodišnje iskustvo vezano za javnu nabavu i vodi se u registru trenera javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Završila je Pravni fakultet u Splitu. U Centru za upravu i pravosuđe radila je kao profesor grupe pravnih predmeta te kao samostalni upravni referent u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. U sustav javne nabave uključuje se prije više od 15 godina, prvo kao savjetnik u Upravi za sustav javne nabave pri Ministarstvu financija i kao Voditelj Odsjeka za nadzor javne nabave. Zatim, od listopada 2003. do kolovoza 2014. godine bila je zamjenica predsjednika Državne komisije za kontrolu postupak javne nabave. U navedenom razdoblju sudjelovanja u razvoju ove institucije i kreiranju pravne prakse, bila je član pregovaračke skupine za Poglavlje 5. – Javna nabava i član radne skupine za Izradu Zakona o javnoj nabavi (2001, 2007), Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave i provedbenih propisa. Predavačica je na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave u RH te autorica niza stručnih članaka i koautorica knjiga iz područja javne nabave.

MARTINA FRANKOVIĆ, mag. pol. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika
Posjeduje važeći Certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave (Ministarstvo gospodarstva /sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave). Radila je kao stručna suradnica u TIM4PIN d.o.o, potom kao asistentica u Temporis savjetovanju d.o.o. Danas je zaposlena kao stručna suradnica u Temporis savjetovanju d.o.o. te je zadužena za administrativne poslove Društva, pripremu materijala i održavanje portala Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj (www.biltenjavnenabave.hr) te internet stranice Društva (www.temporis.hr). Autorica i koautorica je niza članaka iz područja javne nabave i srodnog pravnog okvira; koautorica vodiča Javna nabava – Vodič za ponuditelje; te je između ostalog urednica uputa i vodiča: Upute za ponuditelje – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, 2015); Upute za naručitelje – Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, 2016); Vodič kroz javnu nabavu inovativnih rješenja (2017).

IVANČICA FRANJKOVIĆ, mag. oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Zaposlena kao načelnica Sektora za nabavu u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava. Prethodno je radila kao stručna savjetnica u Uredu za javnu nabavu Vlade RH, zatim u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za sustav javne nabave kao voditeljica Odsjeka za razvoj i održavanje baze podataka sustava javne nabave te kao načelnica Odjela za elektroničku potporu sustava javne nabave. Od 2010. do srpnja 2017. radila je u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu kao načelnica sektora te na mjestu zamjenice predstojnika, gdje je uz osnivanje središnje javne nabave uspostavila suradnju sa mrežom središnje nabave EU (CPB network). Završila je specijalistički magisterij „Master in public procurement management for sustainable Development“, Sveučilišta u Torinu i Međunarodne organizacije rada (ITC-ILO) u Torinu. Kao ekspert Europske komisije za javnu nabavu, sudjelovala je u projektu Technical Assistance for Greece (Task Force for Greece) te je u zadnjih 7 godina gostujući predavač na međunarodnim konferencijama o javnoj nabavi u organizaciji EK, OECD-a i Svjetske banke. Autorica je brojnih stručnih radova i članaka vezano uz sustav javne nabave.

ZVONIMIR JUKIĆ, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Bogato radno iskustvo započeo je kao pripravnik u Njemačko-hrvatskoj industrijskoj i trgovačkoj komori, zatim kao vježbenik u odvjetničkom uredu, potom samostalni upravni referent te voditelj odsjeka u Ministarstvu gospodarstva (Uprava za sustav javne nabave). Svoju karijeru dalje je razvijao na mjestu urednika pravne edukacije u Narodnim novinama d.d. Danas je voditelj uredništva knjiga i pravne edukacije u Narodnim novinama d.d. te je zadužen za sljedeće poslove: vođenje uredništva knjiga pravne tematike; vođenje i koordinacija prodaje knjiga, marketinške aktivnosti; vođenje uredništva pravne edukacije, organizacija savjetovanja, seminara, marketinške aktivnosti; koordinacija Uredništva pravne edukacije, Uredništva knjiga te ostalih aktivnosti uredništava; sudjelovanje u izradi i implementaciji EOJN-a RH; te je voditelj je edukacijskog programa javne nabave. Stekao je status certificiranog audita-Sustav kvalitete 9001, završio je Program za menadžera za odnose s javnošću – PR (Experta Veleučilište), položio je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa. Član je: Foruma Službenih listova EU; projektnog tima za razvoj elektroničke dostave ponuda, evaluacije itd; ekspertne grupe za e-javnu nabavu pri EK; ekspertne grupe za implementaciju novih Direktiva EU na području javne nabave.

MARTINA JURIČIĆ, mag. oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Radno iskustvo započela je kao administrator na unosu naloga u poštanskim uredima u aplikaciju Hrvatske poštanske banke d.d, zatim kao referentica te stručna suradnica u Uredu za javnu nabavu HP-Hrvatske pošte d.d. Nastavila je kao viša stručna suradnica za nabavu u HP-Hrvatska pošta d.d. u Uredu za nabavu (Odjel za investicije), gdje je bila zadužena za: provođenje složenih i tehnički zahtjevnih postupaka javne nabave svih vrijednosti u skladu sa zakonodavnim okvirom javne nabave te u skladu s propisima koji uređuju područje vezano za pojedine predmete nabave; praćenje prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave; revidiranje ugovora o javnoj nabavi; sudjelovanje u izradi predložaka dokumenata sukladno pozitivnim propisima iz područja javne nabave; svakodnevni rad u EOJN-u RH; savjetovanje drugih organizacijskih jedinica Društva vezano za područje javne nabave; itd. Redovita je predavačica na radionicama i programima usavršavanja iz područja javne nabave te autorica stručnih članka na temu javne nabave. Danas je zaposlena kao savjetnica u Temporis savjetovanju d.o.o, iz Zagreba.

MAJA LESKOVAR, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Radno iskustvo započela je kao poslovna tajnica, a zatim i Koordinator zaštite okoliša i administrator zaštite na radu u PORSCHE INTER AUTO d.o.o, potom kao referentica u Uredu za javnu nabavu u HP-Hrvatskoj pošti d.d. na poslovima pripreme, provođenja i ugovaranja javnih nabava svih vrijednosti, davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći drugim organizacijskim jedinicama Društva vezano za područje javne nabave, postupanje povodom žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, pripreme ugovora itd. Svoju karijeru nastavila je kao specijalist javne nabave te kao voditeljica Službe za javnu nabavu u Hrvatskoj lutriji d.o.o. na sljedećim poslovima: upravljanje radom Službe, organiziranje, koordiniranje, praćenje i nadziranje obavljanja poslova, pripremu internih procedura, izvješća i akata iz djelokruga Službe. Danas je zaposlena kao stručna savjetnica u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Autorica je stručnih članaka iz područja javne nabave. Održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

MIHAELA MATOKANOVIĆ-DŽIMBEG, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radila je u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave kao pripravnica, zatim kao stručna savjetnica te tajnica Državne komisije. Nastavila je svoj rad kao savjetnica ministrice te pomoćnica ministrice u Upravi za financije, proračun i ugovaranje s pružateljima usluga u Ministarstvu socijalne politike i mladih. Sada radi kao pravna savjetnica na poslovima primjene i tumačenja propisa, posebno iz područja obveznog i trgovačkog prava, zakonodavstva javne nabave i financija te imovinsko-pravnih odnosa. Članica radne skupine za Poglavlje pregovora 5. – Javne nabave, članica radne skupine za pripremu domaćeg zakonodavstva u odnosu na javnu nabavu financiranu iz strukturnih i kohezijskog fonda u vezi s članstvom u EU, predavačica na domaćim i međunarodnim simpozijima, konferencijama i seminarima na temu prava i prakse javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva, autorica stručnih članaka objavljenih u knjigama, zbornicima radova i drugim stručnim publikacijama. Certificirana je predavačica Europskog edukacijskog foruma.

SINIŠA RADAKOVIĆ dipl. ing. građevine – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika
Siniša Radaković ima dugogodišnje iskustvo u području javne nabave i građevine na sljedećim poslovima: nadzorni inženjer nad izvođenjem radova te član (voditelj) projektnog tima za postupke nabave; tehnička i financijska ocjena ponuda za izvršenje usluge nadzora; zamjenik Project managera i glavni nadzorni inženjer na projektima; projektiranje i izgradnje objekata; tehničko savjetovanje, podrška u vođenju projekta te izrada dokumentacije o nabavi; voditelj projekta te koordinator projektiranja i nadzora nad izvođenjem radova; izrada dokumentacije o nabavi za radove i nadzor za projekt izgradnje; izrada dokumentacija o nabavi za projektiranje i građenje; voditelj projekta i ekspert za nabavu financiranu iz EU fondova i zajmova EBRD-a, itd. Neformalni urednik je prijevoda FIDIC Crvene i Žute knjige, objavljenih u Hrvatskoj 2013. godine; Član je: Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu; Hrvatske udruge za upravljanje projektima; Upravnog odbora Udruge konzultantskih društava u graditeljstvu; Povjerenstva za stalno stručno usavršavanje HKIG; Sudac je Višeg stegovnog suda HKIG te je Predsjednik Hrvatske udruge konzultanta (HUK), udruge s najvišim stupnjem članstva u FIDIC-u. Danas je direktor (suvlasnik i konzultant) u tvrtki Exstructa d.o.o.

MARIJANA RAGUŽ – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika
Posjeduje važeći Certifikat o završenom specijalističkom programu izobrazbe u području javne nabave (Ministarstvo gospodarstva /sukladno Zakonu o javnoj nabavi i Pravilniku o izobrazbi u području javne nabave). Radila je kao asistentica u Temporis savjetovanju d.o.o. Danas je zaposlena kao stručna suradnica u Temporis savjetovanju d.o.o. te je zadužena za administrativne poslove Društva, pripremu materijala i održavanje portala Bilten javne nabave u Republici Hrvatskoj (www.biltenjavnenabave.hr) te internet stranice Društva (www.temporis.hr). Autorica i koautorica je niza članaka iz područja javne nabave i srodnog pravnog okvira; koautorica vodiča Javna nabava – Vodič za ponuditelje; te je između ostalog urednica uputa i vodiča: Upute za ponuditelje – Dostava e-ponuda kroz Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, 2015); Upute za naručitelje – Objave javne nabave i objavljivanje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH, 2016); Vodič kroz javnu nabavu inovativnih rješenja (2017).

ANĐELKO RUKELJ, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Jedan je od idejnih začetnika udruge specijalista za javnu nabavu Hrvatske. Radio je u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje na poslovima ostvarivanja prava u I. mirovinskom stupnju, na poslovima rješavanja žalbi u II. stupnju te poslovima gospodarenja i nabave. Svoju karijeru dalje je razvijao u trgovačkom društvu Allianz Zagreb d.d. kao direktor službe za opće poslove na poslovima: skrb o imovini, gospodarenje nekretninama, zaštita na radu, upravljanje voznim parkom i nabava. Aktivno se služi njemačkim, engleskim i slovenskim jezikom. Danas radi na mjestu zamjenika predsjednika Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, tijela koje je nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima u sustavu javne nabave u Republici Hrvatskoj. Održao je niz predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave.

ZORAN TURUK, mag. oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radio je kao stručni suradnik u Upravi za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture te kao pomoćnik predstojnika u Uredu za središnju javnu nabavu Vlade RH. Između ostalog završio je: Program izobrazbe za rukovodeće državne službenike (Državna škola za javnu upravu), Tečaj za internog auditora prema normi ISO 9001 (CRS), Tečaj za vodećeg auditora prema normi ISO 9001 (LRQA), Tečaj za osobu odgovornu za sigurnosnu zaštitu u luci (Pomorski fakultet Rijeka), Tečaj Upravljanje projektnim ciklusom – početna razina (Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU). Predavač je na seminarima i radionicama iz područja javne nabave te autor niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave. Danas radi kao načelnik Sektora za javnu nabavu, informatiku, komunikacije i informacijsku sigurnost u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

VALENTINA TURKALJ, dipl. oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave. Prva radna iskustva stekla je radom u srednjim školama kao profesorica ekonomske grupe predmeta (gospodarsko pravo, statistika, politika i gospodarstvo, poduzetništvo, poslovna komunikacija itd). Radila je u trgovačkim društvima kao voditeljica ureda i referentica nabave. U Ministarstvu turizma je radila kao voditeljica odjela za ljudske potencijale, pravne poslove i nabavu, dok je prethodno bila i ovlaštena za obavljanje poslova načelnice odjela za nabavu. Danas radi kao savjetnica u Središnjem državnom uredu za središnju javnu nabavu, središnjem tijelu za provođenje javne nabave za potrebe središnjih tijela državne uprave i Vlade RH. U Središnjem državnom uredu voditelj je nekoliko nabavnih kategorija u svim fazama procesa centralne nabave od planiranja, preko provođenja postupka nabave do upravljanja ugovorima. Sudjelovala je u impelmentaciji elektroničke nabave u EOJN-u RH. Također kao predstavnica Središnjeg državnog ureda sudjelovala je u radu Povjerenstvu za izradu Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine. Aktivno se služi engleskim i talijanskim jezikom. Autorica je stručnih članaka iz područja javne nabave, te je održala veći broj predavanja na temu javne nabave.

TOMAŽ VESEL, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 2. Pravilnika
Tomaž Vesel ima višegodišnje iskustvo u javnoj nabavi te području revizije. Dosadašnje radno iskustvo je stekao radom u Uredu Vlade Republike Slovenije za informatiku na mjestu savjetnika za javnu nabavu (priprema dokumentacija za nadmetanje). Karijeru je nastavio kao sudac u Sudu revizora (odlučivanje u postupcima revizije), potom kao zamjenik predsjednika Državne revizijske komisije (www.dkom.si). Daljnji rad nastavlja kao zamjenik predsjednika Suda revizora. Od međunarodnog iskustva bitno je istaknuti suradnju s tijelima javne vlasti i ostalim institucijama: Republika Hrvatska (Ministarstvo financija i Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave) – savjetovanje; Vlada Vojvodine – suradnja na području javne nabave; Vlada Republike Srbije i Republike Crne Gore – savjetovanje; u periodu 2006-2016 suradnja sa OECD-om, savjetovanje u Republici Hrvatskoj, Bugarskoj, Albaniji, Kosovu, Srbiji; ILO (International Training Centre Italija) – priprema tečaja. Autor je više knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave i prava, te je predavač na seminarima o javnoj nabavi i EU pravu. Aktivno se služi engleskim, njemačkim te hrvatskim jezikom. Od 2013. do danas zaposlen je kao predsjednik Suda revizora Republike Slovenije.

KRISTINA ZOVKO, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlaštena je trenerica u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radila je kao vježbenica, zatim stručna savjetnica u Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Nakon toga radila je kao pomoćnica izvršne direktorice Ureda za javnu nabavu u HP-Hrvatskoj pošti d.d. gdje je obavljala poslove u vezi s provođenjem postupaka i ugovaranja javne nabave te je učestvovala u razvoju, planiranju, koordinaciji i strateškom upravljanje javnom nabavom na razini Društva. Zatim nastavlja sa radom u Ministarstvu poduzetništva i obrta kao glavna tajnica na poslovima koordiniranja i upravljanja radom Glavnog tajništva ministarstva. Danas radi u Gradu Zagrebu kao viša stručna savjetnica pročelnika u Gradskom uredu za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. Posjeduje certifikat ITC-ILO International Training Centre (Torino, Italija) o položenom programu Training of Trainers in Public Procurement Trenutno. Položila je pravosudni ispit pred Ministarstvom pravosuđa. Ovlašteni je sudski tumač za engleski jezik. Predavačica na konferencijama, seminarima, radionicama iz područja javne nabave te autorica niza knjiga i stručnih članaka iz područja javne nabave.

IVAN ŽILIĆ, dipl.oec. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Posjeduje važeći certifikat iz područja javne nabave i ovlašteni je trener u području javne nabave – vodi se u registru trenera pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta. Radno iskustvo započeo je u Energoinvestu kao voditelj odjela realizacije, a zatim kao pomoćnik direktora inženjeringa za ekonomske poslove. Daljnji rad nastavlja u Končar Elektroindustrija na mjestu voditelja komercijalno financijskih poslova. Bogato iskustvo stječe kao načelnik odjela za javnu nabavu u Ministarstvu financija, zatim u Vladi RH, Uredu za javnu nabavu kao načelnik odjela za unaprjeđenje i razvoj sustava javne nabave. Voditelj radne grupe za izradu Nacrta prijedloga Zakona o javnoj nabavi i podzakonskih propisa te Nacrta prijedloga Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. Član radne skupine o pristupanju Republike Hrvatske EU za poglavlje pregovora 5. Javna nabava. U Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva, Upravi za sustav javne nabave bio je načelnik odjela za razvoj i edukaciju u sustavu javne nabave (izrada prijedloga zakona i podzakonskih akata u području javne nabave, razvoj sustava i provedba programa izobrazbe sudionika sustava javne nabave, izrada metodologije za izradu obrazovnih programa, izradu stručnih i normativnih podloga u području javne nabave za pridruživanje RH EU). Odlukom Hrvatskog Sabora imenovan je za člana Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (rješavanje žalbi u postupcima javne nabave i dodjele koncesija). Danas je zaposlen kao voditelj samostalne službe za javnu nabavu u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

LIDIJA ŽUNIĆ, dipl. iur. – stručna osoba sukladno članku 16. stavku 1. Pravilnika
Radila je kao voditeljica maloprodaje trgovačkog obrta Dondino, zatim kao pripravnica u Pan-papirna industrija d.o.o, Pravna služba, potom kao referentica u Uredu za javnu nabavu u HP-Hrvatskoj pošti d.d. na poslovima: pripreme, provođenja i ugovaranja javnih nabava svih vrijednosti; davanje mišljenja, uputa i pružanje stručne pomoći drugim organizacijskim jedinicama Društva vezano za područje javne nabave; postupanje povodom žalbi Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave; pripremi ugovora itd. Danas je zaposlena kao viša stručna savjetnica pročelnika u Gradu Zagrebu. Zadužena je za: praćenje i proučavanje propisa iz djelokruga rada Ureda; davanje stručnih mišljenja i savjeta u vezi s primjenom propisa; izradu općih i drugih akata; rješavanje najsloženijih upravnih i drugih predmeta iz nadležnosti Ureda; te sudjelovanje u izradi strategija, programa, planova, analiza i izvješća. Održala je veći broj predavanja na temu javne nabave za predstavnike središnjih državnih tijela, jedinica lokalne i regionalne samouprave, trgovačkih društava i drugih sudionika u sustavu javne nabave. Autorica je niza članka na temu javne nabave.

REFERENCE

Održali smo niz edukacija u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Zadru, Dubrovniku, Rovinju i Opatiji. Više od 3000 polaznika sudjelovalo je na našim edukacijama… Opširnije
Sudionici naših edukacija su…Opširnije

BILTEN JAVNE NABAVE u RH
- PRETPLATA ZA 2018.-

U tijeku je pretplata na Bilten javne nabave za 2018.

Iskoristite popust od 20% na pretplatu Biltena za 2018.

Opširnije

Primajte naše novosti:
 
ŽELITE SURAĐIVATI
Ako imate zanimljiv projekt i potrebna vam je naša stručnost?
 
STUPITE U KONTAKT